Brochures en formulieren

Echtscheiding of beeïndiging geregistreerd partnerschap

Onderstaand treft u documentatie aan over de verdeling van ouderdomspensioen (verevening) bij scheiding of beeïndiging van een geregistreerd partnerschap. Op het beëindigen van een ongehuwd samenwonen is dit niet van toepassing.

Waardeoverdracht