window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-R7BH6XV6R9');

Klachtenprocedure

CRH Pensioenfonds probeert u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de dienstverlening of de manier waarop het pensioenfonds de pensioenregeling uitvoert. U kunt dan een klacht indienen. Onderstaand kunt u lezen hoe u een klacht bij ons indient en wat de (mogelijke) vervolgstappen zijn. Ook treft u bijgaand de klachtenregeling van CRH Pensioenfonds aan.

1. Een klacht indienen

Een klacht indienen kan op onderstaande manieren:

 1. via het contactformulier op deze website
 2. telefonisch via: 020 - 304 5100
 3. per e-mail naar: info@crhpensioenfonds.nl
 4. per brief naar:
  CRH Pensioenfonds
  t.a.v. het pensioenbureau
  Postbus 51091                     
  1007 EB Amsterdam

Geef in het contactformulier, de brief of e-mail aan dat het om een klacht gaat. Leg ook uit waarom u een klacht heeft.

2. Bevestiging van uw klacht

Het pensioenbureau stuurt u binnen één week na ontvangst van de klacht een ontvangstbevestiging. In de ontvangstbevestiging wordt door ons aangegeven binnen welke termijn u een reactie kunt verwachten.

Indien mogelijk ontvangt u tezamen met de ontvangstbevestiging van uw klacht tevens een reactie op uw klacht. Mocht dit niet lukken dan streeft CRH Pensioenfonds ernaar om binnen twee weken na ontvangst van de klacht, uw klacht te behandelen. De reactie op uw klacht wordt door ons gemotiveerd.

 

 

3. Behandeling van uw klacht

CRH Pensioenfonds streeft ernaar om binnen twee weken na ontvangst van uw klacht, uw klacht te behandelen.

Het is mogelijk dat aan u aanvullende informatie wordt gevraagd. Op dat moment wordt de termijn van behandeling verlengd met de periode totdat de aanvullende informatie is ontvangen.

Op uw klacht ontvangt u een schriftelijke reactie van ons. 

 

4. Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met onze reactie op uw klacht, dan kunt u daartegen bezwaar maken.

U kunt uw bezwaar indienen bij de klachtencommissie van CRH Pensioenfonds. Wij verzoeken u goed uit te leggen waarom u het niet eens bent met onze reactie op uw klacht.  

Een bezwaar kunt u schriftelijk indienen via:

 1. per e-mail: info@crhpensioenfonds.nl:
 2. per brief:
  CRH Pensioenfonds
  t.a.v. klachtencommissie
  Postbus 51091
  1007 EB Amsterdam    

De klachtencommissie zendt binnen één week na ontvangst van uw bezwaar een ontvangstbevestiging aan u. De ontvangstbevestiging bevat een opgave van de termijn binnen welke het bezwaar zal worden gereageerd. Dit tijdstip is niet later gelegen dan 8 weken nadat het Bezwaar door de Klachtencommissie is ontvangen. 

5. Externe rechtsgang na het doorlopen van de interne klachtenprocedure

Indien u zich ook niet kan vinden in de uitkomst van het bezwaar, kan u zich wenden tot de Geschilleninstantie Pensioenfondsen (GIP). In deze situatie is sprake van een geschil. 

De GIP behandelt geschillen tussen deelnemers en hun pensioenfonds. U kunt ook aan de GIP uw geschil voorleggen. Voor zij een geschil in behandeling nemen, dient de interne klachtenprocedure wel volledig doorlopen te zijn. Zie voor meer informatie de website van GIP: www.geschilleninstantiepensioenfondsen.nl.

In plaats van de GIP kunt u ook naar de burgerlijke rechter.