window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-R7BH6XV6R9');

Privacyverklaring

Privacyverklaring - Website
Privacyverklaring

Welkom bij de website van Stichting CRH Pensioenfonds (de website). CRH pensioenfonds neemt de bescherming van de privacy van een persoon serieus. Hieronder vindt u dan ook ons privacybeleid om u op de hoogte te houden van de soort gegevens die we over u verzamelen en hoe we deze gegevens gebruiken. De privacyverklaring kan worden bijgewerkt. Controleer dus regelmatig of er wijzigingen zijn aangebracht. Door gebruik te maken van deze website, geeft u aan in te stemmen met deze privacyverklaring en ons gebruik van cookies zoals hieronder is uiteengezet. Gebruik deze website niet als u niet instemt met deze voorwaarden.

Gegevensverzameling

Afhankelijk van hoe u onze website gebruikt, kunnen we verschillende soorten informatie over u verzamelen en opslaan. Via de website verzamelen we persoonlijke gegevens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw naam en e-mailadres, welke u aan ons voor bepaalde producten en services aan ons verstrekt.

We verzamelen ook gegevens over de browser van uw computer, waaronder het IP-adres van uw computer en de locatie van een persoon, browsertype, besturingssysteem en de internetpagina’s die u bezoekt. Als u onze website vanaf een mobiel of ander apparaat opent, kunnen we de in het apparaat vervatte Unique Device Identifier vastleggen. Middels deze informatie kunnen we relevante content en services voor dat apparaat weergeven en vormgeven.

Bezoekers aan de website

Als u door onze website browset, kunnen we geanonimiseerde gegevens verzamelen over waar u bent en hoe u door onze website navigeert en er gebruik van maakt. We gebruiken deze informatie om het functioneren en de gebruikersvriendelijkheid van de website te verbeteren en om het verkeer op de website in kaart te brengen.

Contact opnemen

In het deel Contact opnemen op onze website kunt u in het gedeelte Hoe kunnen we u helpen de gevraagde informatie invullen. Op basis van deze informatie zullen we uw vragen behandelen en contact met u opnemen. De door u verstrekte gegevens kunnen door ons worden opgeslagen voor toekomstig gebruik om onze aan u en anderen geleverde services continu te evalueren.

Als u schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons opneemt, gebruiken we uw gegevens om met u te corresponderen en bewaren wij dergelijke correspondentie.

Gegevens delen

We kunnen uw gegevens delen met andere CRH-entiteiten om informatie en services die door u bij ons worden aangevraagd, te verstrekken en om onze services te verbeteren.

We delen uw gegevens alleen met uw toestemming met externe partijen, tenzij dit is vereist door de wet of een overheidsinstantie.

Beveiliging

Wij streven ernaar om uw gegevens veilig te bewaren. Hierom hebben wij technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om verlies van uw gegevens of ongeautoriseerde toegang tot uw gegevens te voorkomen.

Verzoeken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen om te achterhalen welke informatie we over u aanhouden en om een kopie hiervan op te vragen. Als u wilt dat we uw persoonlijke gegevens verwijderen, dient u ons hiervan op de hoogte te brengen. Laat het ons weten als u vindt dat onze informatie onnauwkeurig of verkeerd is; we corrigeren deze graag.

Als u een van de bovenstaande zaken wilt aanvragen of als u een vraag hebt betreffende ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact op met het pensioenbureau van Stichting CRH Pensioenfonds via info@crhpensioenfonds.nl of

telefoonnummer 020-30 45 145.

Cookieverklaring

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens gegenereerd door een website en opgeslagen door uw webbrowser. Een cookie bewaart gegevens over u en lijkt hierin op het voorkeurenbestand dat door softwareapplicaties wordt aangemaakt. Cookies hebben een aantal verschillende functies. Sommige cookies zijn essentieel voor het laten werken van onze website en het leveren van onze services aan u. Sommige cookies zijn permanent, wat betekent dat deze op uw apparaat blijven staan nadat u de website hebt verlaten, en sommige cookies zijn sessiecookies, wat betekent dat deze worden verwijderd zodra u uw internetbrowser afsluit. Via uw browserinstellingen kunt u uw cookievoorkeuren beheren, maar houd er wel rekening mee dat het functioneren van de website door gewijzigde cookievoorkeuren kan worden beïnvloed (de website kan niet beschikbaar zijn of minder effectief werken).

CRH pensioenfonds identificeert bezoekers niet persoonlijk en gebruikt de cookies niet om contact met u op te nemen. CRH pensioenfonds streeft ernaar uw privacy te allen tijde te respecteren.

 

Privacyverklaring - Relaties

 Inhoudsopgave

1. Privacyverklaring
2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
3. Het soort persoonsgegevens dat het Pensioenfonds mogelijk verzamelt en voor welke doeleinden
4. Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?
5. Welke derden hebben er allemaal toegang tot uw gegevens?
6. Bij wie kunt u terecht met of vragen over inzage, correctie, aanvulling, verwijdering?

1. Privacyverklaring

De privacyverklaring is van toepassing op Stichting CRH Pensioenfonds (“het Pensioenfonds”) en verschaft informatie over de wijze waarop het Pensioenfonds persoonsgegevens verwerkt van deelnemers, medeverzekerden en leveranciers (“Relaties”).

De privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen door het Pensioenfonds van persoonsgegevens van Relaties.

De privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom de privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van de manier waarop het Pensioenfonds met uw persoonsgegevens omgaat en deze beschermt.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De contactpersoon van het Pensioenfonds is bereikbaar via: info@crhpensioenfonds.nl 

Het Pensioenfonds bepaalt het doel en de middelen van de verwerking van de persoonsgegevens van haar relaties en is daarmee verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van artikel 1 sub d van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

3. Het soort persoonsgegevens dat het Pensioenfonds mogelijk verzamelt en voor welke doeleinden

Persoonsgegevens zijn alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare individu. Persoonsgegevens en overige gegevens van Relaties die door het Pensioenfonds kunnen worden verwerkt zijn (niet limitatief):

Soorten persoonsgegevens

NAW-gegevens

Geboortedatum/-plaats

Bankrekeningnummers en betalingsgegevens

Zakelijke en andere professionele gegevens

Gegevens over contacten tussen het Pensioenfonds en Relaties

Communicatievoorkeuren

E-mailadressen

Salarisgegevens

Geslacht

Gegevens inzake arbeidsongeschiktheid

Gegevens van partners en kinderen

Gegevens inzake huwelijk en/of echtscheiding

Verwerking van persoonsgegevens door het Pensioenfonds vindt altijd plaats op basis van één van de rechtmatige grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van artikel 8 Wbp.

Het Pensioenfonds verwerkt in beginsel geen bijzondere persoonsgegevens van Relaties. Bijzondere persoonsgegevens zijn de persoonsgegevens zoals genoemd in artikel 16 Wbp. Dit zijn gegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakvereniging of strafrechtelijke gegevens.

Het Pensioenfonds verwerkt persoonsgegevens van Relaties onder meer voor de volgende doeleinden:

Doeleinden voor gegevensverwerking

Berekening en uitkering van pensioenaanspraken aan verzekerden

Onderhouden van contacten

Informatievoorziening over de pensioenregeling en het pensioenfonds

Versturen van pensioenopgaven, uitnodigingen en/of nieuwsbrieven

4. Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?

Het Pensioenfonds treft conform het van toepassing zijnde beveiligingsbeleid passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik en onrechtmatige of ongeautoriseerde vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking, verkrijging of toegang.

Medewerkers van het Pensioenfonds die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn gebonden aan een contractuele geheimhoudingsverplichting.

5. Welke derden hebben er allemaal toegang tot uw gegevens?

Het Pensioenfonds zal uitsluitend persoonsgegevens met derden delen voor zover dit noodzakelijk is voor het doel of de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld en zal deze derden uitsluitend toestaan persoonsgegevens te verwerken op grond van een schriftelijke bewerkersovereenkomst met het Pensioenfonds.

Doorgifte van persoonsgegevens door het Pensioenfonds aan derden in binnen- of buitenland vindt uitsluitend plaats op basis van een Bewerkersovereenkomst. In geval van doorgifte van persoonsgegevens aan derden die zich in een land bevinden dat onvoldoende bescherming biedt ten aanzien van de omgang met en de bescherming van de persoonsgegevens, zal het Pensioenfonds vooraf aanvullende maatregelen nemen om adequate omgang met en bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen.

6. Bij wie kunt u terecht met of vragen over inzage, correctie, beperking, aanvulling, verwijdering?

Nadat u uw persoonsgegevens met ons heeft gedeeld, heeft u het recht om bij het Pensioenfonds een overzicht op te vragen van uw persoonsgegevens die door het Pensioenfonds worden verwerkt. Het recht op inzage betreft alleen inzage in uw eigen persoonsgegevens.

Voor de relevante procedures rondom verzoeken tot inzage, correctie,beperking, aanvulling, verwijdering of overdracht van persoonsgegevens wordt verwezen naar artikel 7 van ons Privacybeleid.

In alle gevallen worden verzoeken om inzage of wijziging van gegevens behandeld op basis van het bepaalde in de toepasselijke wet- en regelgeving. Onvoldoende gespecificeerde of bovenmatige verzoeken worden niet in behandeling genomen.

Het Pensioenfonds kan conform het bepaalde in de Wbp om een administratieve vergoeding vragen alvorens aan het verzoek te voldoen.