window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-R7BH6XV6R9');

Pensioen 1-2-3: laag 2

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. Dit is laag 2. Hierin vindt u informatie over alle onderwerpen uit laag 1. Wilt u meer details van uw pensioenregeling? In laag 3 vindt u juridische en beleidsmatige informatie van Stichting CRH Pensioenfonds. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

ouderdomspensioen-154.jpg

Ouderdomspensioen

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Stichting CRH Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat ouderdomspensioen ontvangt u als u 68 jaar wordt, elke maand zolang u leeft. Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt.

Hoeveel pensioen u straks ontvangt van Stichting CRH Pensioenfonds is vooral afhankelijk van het salaris dat u heeft verdiend, de inhoud van de pensioenregeling waaraan u deelneemt en het aantal jaren dat u deelneemt.

De pensioenregeling waaraan u deelneemt is een uitkeringsovereenkomst. Elk jaar bouwt u pensioen op over een gedeelte van uw bruto salaris dat u in dat jaar heeft verdiend. U bouwt niet over uw hele bruto salaris pensioen op. Dit is omdat wij rekening houden met de AOW. Het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. In 2023 bedraagt de franchise voor regeling 1 € 16.322 en voor regeling B € 22.603. Over het brutosalaris min de franchise, zijnde de pensioengrondslag, bouwt u pensioen op.

Uit de vaste premie wordt jaarlijks de beoogde pensioenopbouw gefinancierd. In de komende periode van vier jaar wordt een opbouwpercentage nagestreefd van 1,35%. Afhankelijk van de marktomstandigheden kan dit percentage jaarlijks door het bestuur naar boven of beneden worden bijgesteld. Voor het jaar 2023 bedraagt het opbouwpercentage 1,55% (2022: 1,50%) 

In 2023 bedraagt het maximum pensioengevend salaris waarover opgebouwd mag worden €128.810,-.

De hoogte van uw ouderdomspensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Lees meer over ouderdomspensioen in de pensioengids en het pensioenreglement.

Partner- en wezenpensioen

Bij Stichting CRH Pensioenfonds is er voor uw partner een partnerpensioen verzekerd en voor uw kinderen wezenpensioen.

Levenslang partnerpensioen
Tijdens uw deelname is er een levenslang partnerpensioen verzekerd. Het levenslange partnerpensioen bedraagt 70% van het op te bouwen ouderdomspensioen. De uitkering gaat in op de eerste dag van de maand waarin u overlijdt en eindigt aan het einde van de maand waarin uw nabestaande overlijdt.

Tijdelijk partnerpensioen
Tijdens uw deelname is een tijdelijk partnerpensioen verzekerd. Het tijdelijk partnerpensioen is een vast bedrag. In 2023 bedraagt dit € 17.971 bruto per jaar. De uitkering gaat in op de eerste dag van de maand waarin u overlijdt en eindigt bij het bereiken van de AOW-leeftijd van uw partner doch uiterlijk tot 68 jaar. Bij beëindiging van uw deelname (anders dan door pensionering) vervalt deze verzekering.

Wezenpensioen
U bent gedurende uw deelname verzekerd van een wezenpensioen voor elk van uw kinderen. Het wezenpensioen is gelijk aan 20% van het levenslange partnerpensioen. De uitkering gaat in op de eerste dag van de maand waarin u overlijdt en eindigt aan het einde van de maand waarin uw kind 18 jaar wordt dan wel eerder overlijdt.

De uitkering wordt verlengd tot de laatste dag van de maand waarin uw kind 27 jaar wordt dan wel eerder overlijdt zolang de voor werkzaamheden beschikbare tijd van het kind grotendeels in beslag wordt genomen door het volgen van onderwijs of een beroepsopleiding of zolang het kind arbeidsongeschikt is. Bij beëindiging van uw deelname (als gevolg van uitdiensttreding of pensionering) vervalt deze verzekering. 

Lees meer over partner- en wezenpensioen in de pensioengids en het pensioenreglement.

arbeidsongeschiktheidspensioen-125.jpg

Arbeidsongeschikt

Als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent, heeft u tot uw AOW-leeftijd recht op (gedeeltelijke) voorzetting van pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. De opbouw van uw ouderdomspensioen en de verzekering van het levenslange partnerpensioen, het tijdelijke partnerpensioen en het wezenpensioen loopt (gedeeltelijk) door. De hoogte van de premievrijstelling is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Stichting CRH Pensioenfonds heeft een overeenkomst afgesloten met het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) op basis waarvan het UWV uw arbeidsongeschiktheid aan het fonds meldt.

Lees meer over arbeidsongeschiktheid in de pensioengids en het pensioenreglement.

Beleggen voor uw pensioen

In welke mate wij rekening houden met maatschappelijk verantwoord beleggen en duurzaamheid is hier weergegeven. 

Meer weten?

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Bekijk de pensioengids en het pensioenreglement.