window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-R7BH6XV6R9');

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

Met ingang van 10 maart 2021 moeten pensioenpensioenfondsen voldoen aan een Europese verordening met informatieverplichtingen over duurzame beleggingen, de zogenaamde Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). De SFDR, ook wel genoemd de Informatieverschaffingsverordening, komt voort uit het actieplan van de Europese Commissie voor de financiering van een duurzame economie.

De SFDR brengt met zich mee dat pensioenpensioenfondsen aanvullende informatie met betrekking tot duurzaamheid in het beleggingsproces moeten verstrekken op hun website.

Publicatie informatie integratie duurzaamheidsrisico’s (artikel 3)
De gedragslijnen inzake de integratie van duurzaamheidsrisico’s in de beleggingsbeslissings-procedure van Stichting CRH Pensioenfonds (het pensioenfonds) zijn hieronder te vinden.
 
Verklaring over informatie ongunstige factoren (artikel 4)
De onderliggende beleggingen van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame activiteiten.
Stichting CRH Pensioenfonds houdt geen rekening met de belangrijkste ongunstige effecten in de zin van artikel 4 van de Informatieverschaffingsverordening en de secundaire regelgeving. Het pensioenfonds zal geen indicatoren over ongunstige effecten rapporteren.

De belangrijkste twee redenen, waarom het pensioenfonds verklaart dat de belangrijkste ongunstige effecten niet in aanmerking genomen worden, zijn:

  1. Het pensioenfonds is van mening dat het niet de strekking van de wetgeving lijkt te zijn om partijen de mogelijkheid te ontnemen om op een minder uitgebreid niveau (d.w.z. zonder rapportage over een groot palet aan indicatoren) aan due diligence te doen. Anders ondervindt het pensioenfonds dat op eigen initiatief aan due diligence doet daar de nadelen van door middel van additionele, arbeidsintensieve en dure rapportages. Deze mening wordt ondersteund door de AFM die in haar sectorbrief van 16 december 2020 laat weten dat pensioenpensioenfondsen rekening mogen houden met de omvang, aard en complexiteit van haar activiteiten en producten. Verder laat de AFM weten dat een positieve verklaring een wezenlijke impact zou hebben op de rapportageplicht van het pensioenfonds.
  2. Op de tweede plaats zal het pensioenfonds naar verwachting nog maar een beperkte periode zelfstandig blijven voortbestaanen wil vooruitlopend daarop geen substantiële wijzigingen meer aanbrengen in haar beleggingen.
Transparantie beloningsbeleid (artikel 5)
De SFDR  schrijft voor dat het pensioenpensioenfonds aangeeft op welke wijze haar beloningsbeleid spoort met de integratie van duurzaamheidsrisico’s. Het pensioenpensioenfonds houdt bij haar beloningsbeleid geen rekening met duurzaamheidsrisico’s.
 
Het bestuur van het fonds heeft bepaald dat de pensioenregeling in het kader van de SFDR wordt aangemerkt als een “Overig product” (SFDR, artikel 6).