window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-R7BH6XV6R9');

Januari 2024

Verhoging pensioen (indexatie)

De pensioenen zijn per 1 januari 2024 verhoogd met 3,51%. Het fondsbestuur heeft dit besluit genomen, omdat de financiële positie goed genoeg is en mede doordat de regels voor verhogen als overbrugging naar het nieuwe pensioenstelsel tijdelijk zijn versoepeld. 

Pensioenen per 1 januari 2024 verhoogd
De regeling van Stichting CRH Pensioenfonds kent een voorwaardelijke toeslagverlening (indexatie). Voorwaardelijk betekent, dat het bestuur jaarlijks beslist of het mogelijk is om de pensioenen per 1 januari te verhogen (indexeren).

Dit besluit wordt onder meer gebaseerd op de financiële positie van het fonds. Een belangrijke graadmeter voor de bepaling van de financiële positie is de beleidsdekkingsgraad. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden. Voor meer informatie over de dekkingsgraad klik hier. Er wordt geen geld gereserveerd of een extra premie gevraagd om het pensioen in de toekomst te verhogen.

Het indexatiebesluit is tevens gebaseerd op de tijdelijke versoepeling van de regels (AMvB art.15c Besluit FTK).

Wat zijn de nieuwe regels over indexeren?
De overheid heeft besloten dat ook in 2023 de pensioenen al bij een beleidsdekkingsgraad van 105% mogen worden verhoogd. Deze mogelijkheid is tijdelijk en geldt alleen als sociale partners de intentie hebben om “in te varen” naar het nieuwe pensioenstelsel. Bovendien moet het besluit evenwichtig zijn voor alle groepen deelnemers.

CRH Pensioenfonds verwacht dat er wordt “ingevaren” naar het nieuwe stelsel en mocht daarom van de versoepelde regels gebruik maken. Het bestuur heeft dit besluit tot verhoging genomen nadat was vastgesteld dat:

  • de dekkingsgraad eind december 2023 ruimte bood voor indexatie, en;
  • het besluit evenwichtig is voor alle groepen deelnemers.

Dekkingsgraad
Per 31 december 2023 bedroeg onze beleidsdekkingsgraad 115,5% en de actuele dekkingsgraad 110,4%. Daarbij is al rekening gehouden met de verhoging van de pensioenen per 1 januari 2024. Op basis van deze cijfers en de verwachte benodigde dekkingsgraad voor het “invaren” is besloten de opgebouwde pensioenen per 1 januari 2024 met 3,51% te verhogen.

Evenwichtigheid
De verhoging betreft de pensioenen van zowel de actieve als de gewezen en de gepensioneerde deelnemers. De indexatie heeft op lange termijn (dus inclusief toekomstige indexaties) een positief effect voor pensioengerechtigden en een negatief effect voor actieve en gewezen deelnemers. Het bestuur heeft vastgesteld dat dit besluit evenwichtig is voor alle groepen deelnemers. Meer informatie over de evenwichtigheid van dit besluit vindt u hier.

Verhogen met 3,51%
Uw opgebouwde pensioen is per 1 januari 2024 met 3,51% omhooggegaan. De prijsstijging over de periode van oktober 2022 tot oktober 2023 bedroeg eveneens 3,51%. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gebruikt vanaf juni 2023 een nieuwe methode voor het vaststellen van de stijging van de prijzen. Bij de berekening van deze prijsstijging is deze nieuwe methode reeds toegepast. Ook de prijsstijging over 2022 is volgens deze nieuwe methodiek herrekend.

Of u in de toekomst nog evenveel kunt kopen met uw pensioen als nu, hangt af van een eventuele verhoging van het pensioen en de stijging van de prijzen. De afgelopen jaren stegen de prijzen en uw pensioen als volgt*:

Jaar

Stijging van de prijzen

Verhoging pensioen

2023

  3,51%**

3,51% per 1-1-2024

2022 

11,96%**

2,50% per 1-1-2023

2021

  3,28%

3,28% per 1-10-2022

2020

  1,12%

0,00%

De afgelopen jaren konden wij uw pensioen verhogen, maar niet met de volledige stijging van de prijzen.

*Deze verhoging geldt niet voor de nominale pensioenen en pensioenen met een vaste indexering.

**Bron: CBS. Het CBS gebruikt vanaf juni 2023 een nieuwe methode voor het vaststellen van de stijging van de prijzen. Wij passen deze nieuwe methode toe bij de berekening van de stijging van de prijzen vanaf 2022.