window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-R7BH6XV6R9');

Is het besluit om de pensioenen per 1 oktober 2022 te verhogen evenwichtig?
Het pensioenfonds is verplicht de generatie-effecten van een verhoging van de pensioenen (indexatie) in kaart te brengen en hierover een oordeel te vormen. De relatief meest eenvoudige methode hiervoor is een haalbaarheidstoets. Wij tonen hiertoe het verwacht (mediane) en slecht weer pensioenresultaat, voor de situatie dat er wel en niet extra wordt geïndexeerd met 3,28%.

Het mediane pensioenresultaat neemt toe van 91,6% naar 91,7%. Het verhogen van de pensioenen met 3,28% leidt tot een toename van het pensioenresultaat vanaf 65 jaar. Met name de pensioengerechtigden hebben profijt van de extra indexatie.

Op totaalniveau stijgt de indexatie dus in zeer beperkte mate, doordat verhogingen nu gemiddeld iets eerder worden uitgekeerd aan de pensioengerechtigden. Het effect van de extra indexatie op het pensioenresultaat van jongere deelnemers ‘verwatert’ door toekomstige opbouw en indexaties. Bovendien wordt de indexatie van 3,28% met relatief grote kans in de toekomst alsnog toegekend via inhaalindexatie als deze nu niet zou worden toegekend, waardoor het verschil tussen beide uitkomsten verder wordt beperkt.


De pensioenresultaten in een slechtweerscenario wijzigen door de extra indexatie licht voor de ouderen (ouder dan 65 jaar) en wijken voor de jongeren nauwelijks af. Op grond hiervan is het bestuur van CRH Pensioenfonds van mening dat een extra indexatie van 3,28% niet onevenwichtig is. De koopkracht blijft zo beter op peil, hetgeen uiteraard in belang van alle betrokkenen is.