window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-R7BH6XV6R9');
Betrokkenheidsbeleid Stichting CRH Pensioenfonds
Inleiding
Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) vormt een onderdeel van ons beleggingsbeleid. Vanuit de wet- en regelgeving die op ons als institutionele belegger van kracht is worden ook eisen gesteld aan de wijze waarop wij aan MVB invulling geven. Zo volgt uit de Europese Shareholder Right Directive II (SRDII) dat wij in beleid vastleggen en publiceren hoe wij ons als betrokken aandeelhouder opstellen (betrokkenheidsbeleid). Dit doen wij enerzijds door het aangaan van dialoog met ondernemingen waarin we beleggen, dit noemen we engagement. Anderzijds doen we dit door het stemmen van de aandeelhoudersrechten tijdens aandeelhoudersvergaderingen. Wij doen jaarlijks op onze website verslag van de uitvoering van dit beleid. De SRDII is in 2019 vastgelegd in Nederlandse wetgeving, waarvan de Wet Financieel Toezicht 5:87c en 5:87d voor ons het meest relevant zijn. Dit beleidsdocument geeft invulling aan de eisen die de wet aan ons stelt.
 
Stem- en engagementbeleid: beleggen via beleggingsfondsen
Wij beleggen niet zelf direct in aandelen, maar doen dit enkel via beleggingsfondsen die beheerd worden door gespecialiseerde vermogensbeheerders. Omdat wij participant zijn in het beleggingsfonds en geen juridisch eigenaar van de aandelen die het beleggingsfonds aanhoudt, kunnen wij geen eigen stembeleid toepassen. Het stembeleid van de vermogensbeheerder is dan ook van toepassing op onze aandelenbeleggingen. Ook voor het voeren van dialoog met ondernemingen maken wij gebruik van het betrokkenheidsbeleid van onze vermogensbeheerders en voeren wij niet zelf de dialoog met ondernemingen waarin wij beleggen.

In onderstaand overzicht is het betrokkenheidsbeleid van de door ons aangestelde aandelenbeheerders gepresenteerd.

Overzicht 1: Betrokkenheidsbeleid van aangestelde aandelenmanagers                             

Aandelenbeheerder

Betrokkenheidbeleid

Resultaten beleid 2022

Northern Trust

Beleid Northern Trust

Rapportage Northern Trust

Robeco

Beleid Robeco

Rapportage Robeco

UBS

Beleid UBS

Rapportage UBS

Onze contracten met vermogensbeheerders
Wij hebben beleggingsfondsen geselecteerd die passen bij de lange termijn uitgangspunten van ons beleggingsbeleid, zoals bepaald op basis van een ALM studie (in onze ABTN is dit nader beschreven). Dit uit zich onder andere in de beleggingsdoelstelling en benchmark van de beleggingsfondsen.

Wij houden bij de selectie van (nieuwe) vermogensbeheerders integraal rekening met de wijze waarop de beheerder financiële en niet-financiële (ESG) prestaties en risico’s meeneemt, en hoe het stem- en dialoogbeleid is ingevuld. Dit is soms, maar niet in alle gevallen, onderdeel van de overeenkomst met de vermogensbeheerder.

De door ons aangestelde aandelenmanagers evalueren wij formeel eens in de drie jaar. Hierbij beoordelen wij de behaalde rendementen (absoluut en ten opzichte van de benchmark), de kosten (inclusief transactiekosten), de beleggingsstijl en omloopsnelheid van de portefeuille en andere relevante factoren.

Ieder kwartaal ontvangen wij een rapportage per manager van onze fiduciair beheerder, indien er op basis van actuele tussentijdse ontwikkelingen bij de vermogensbeheerder aanleiding is voor tussentijdse evaluatie zullen wij dit doen. De afgesloten contracten met vermogensbeheerders kennen een onbepaalde looptijd. De contracten kunnen te allen tijde met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn worden ontbonden.

Transparantie en rapportage
Wij rapporteren transparant over de uitvoering van het betrokkenheidsbeleid. Wij leggen in het jaarverslag verantwoording af over het gehanteerde maatschappelijk verantwoord beleggen beleid. Wij zullen tevens jaarlijks (achteraf) over de uitvoering van het betrokkenheidsbeleid van de door ons aangestelde aandelenmanagers rapporteren op onze website.

Ten aanzien van het betrokkenheidsbeleid werken wij samen met Goldman Sachs Asset Management (fiduciair adviseur) en de in het overzicht genoemde aandelenmanagers.

Tenslotte
Wij actualiseren de informatie in dit document eenmaal per jaar.