De financiële positie van CRH Pensioenfonds per 31 december 2020

Het jaar 2020 stond in het teken van de coronacrisis. Het was een heftig jaar voor het pensioenfonds. Toch kon het jaar 2020 worden afgesloten met een positief beleggingsrendement van ruim 8%. Dit rendement was echter niet voldoende om een daling van de dekkingsgraad te voorkomen.

Doordat de rente verder daalde in het jaar 2020 moet CRH Pensioenfonds meer geld in kas hebben om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. De actuele dekkingsgraad van CRH Pensioenfonds daalde hierdoor in 2020 van 97,7% per 31 december 2019 naar 94,3% per 31 december 2020.

Uw opgebouwde pensioen is niet verlaagd

Minister Koolmees heeft de spelregels voor het verlagen van de opgebouwde pensioenen versoepeld. Pensioenfondsen kunnen van deze versoepeling gebruik maken als de dekkingsgraad tenminste 90% bedraagt. Omdat de dekkingsgraad per 31 december 2020 94,3% bedraagt, hoeft CRH Pensioenfonds de opgebouwde pensioenen op dit moment niet te verlagen.

Uw opgebouwde pensioen kon niet worden verhoogd

De regeling van CRH Pensioenfonds kent een voorwaardelijke toeslagverlening (ook wel indexatie genoemd). Voorwaardelijk betekent, dat het bestuur jaarlijks beslist of het mogelijk is om toeslag te verlenen. Dit besluit wordt onder meer gebaseerd op de financiële positie van het fonds en de toeslagenstaffel die hierbij als leidraad dient. Er wordt geen geld gereserveerd of een extra premie gevraagd om het pensioen in de toekomst te verhogen.

Om de pensioenen (gedeeltelijk) te kunnen verhogen moet de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds tenminste 110% bedragen. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad daalde van 95,3% per 31 december 2019 naar 89,1% per 31 december 2020.

Het bestuur kon de pensioenen per 1 januari 2021 dan ook niet verhogen. Wij verwachten dat wij uw pensioen ook de komende jaren niet kunnen verhogen.

Kunnen de opgebouwde pensioenen in de toekomst worden verlaagd?

Als de dekkingsgraad van een pensioenfonds 100% bedraagt, heeft het pensioenfonds precies genoeg geld in kas om alle pensioenen te kunnen betalen. De dekkingsgraad van CRH Pensioenfonds bedraagt per 31 december 2020 94,3%. De financiële positie van CRH Pensioenfonds is dus nog steeds zorgelijk. De kans dat de opgebouwde pensioenen in de toekomst verlaagd moeten worden is dus nog steeds reëel aanwezig.