Verlaging pensioen (korten)

Uw pensioen kan in uitzonderlijke situaties worden verlaagd. De afgelopen jaren is uw pensioen niet verlaagd. 

Op grond van de huidige regels geldt dat uw pensioen in twee situaties kan worden verlaagd. De wet maakt hierbij onderscheid tussen de begrippen vereist vermogen en minimaal vereist vermogen.

 1. Als de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds niet binnen een termijn van tien jaar herstelt tot het niveau van het vereist vermogen van ongeveer 118%

De beleidsdekkingsgraad bedroeg 95,3% per 31 december 2019. De financiële positie voldeed daarmee niet aan de wettelijke vereisten. Daarom waren wij verplicht begin 2020 een herstelplan op te stellen. Op basis van de financiële positie per 31 december 2019 verwachtte CRH Pensioenfonds binnen de wettelijke termijn van tien jaar weer over de vereiste reserves te beschikken. Een verlaging van de pensioenen was op dat moment dan ook niet noodzakelijk.

 In de loop van 2020 zijn zowel de actuele dekkingsgraad als de beleidsdekkingsgraad verder afgenomen.

 

2. Als de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds (per jaareinde) vijf jaar onafgebroken beneden het niveau van het minimaal vereist vermogen van ongeveer 104,3% ligt.

 De beleidsdekkingsgraad per 31 december 2019 bedroeg 95,3% en lag hiermee beneden de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,3%. CRH Pensioenfonds heeft nog één mogelijkheid ( 31 december 2020) om per jaareinde deze minimaal vereiste beleidsdekkingsgraad te bereiken. Wanneer dat niet lukt, moeten wij de pensioenen verlagen, tenzij de actuele dekkingsgraad per 31 december 2020 tenminste 104,3% bedraagt.

De beleidsdekkingsgraad is in de loop van 2020 verder gedaald en bedroeg per 31 juli 2020 87,3%. De kans dat CRH Pensioenfonds de pensioenen moet verlagen de komende jaren is daarmee aanmerkelijk groter geworden. Of de beleidsdekkingsgraad daadwerkelijk vijf jaar onafgebroken beneden de 104,3% ligt, weten we begin 2021. 

 

Minister Koolmees heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de regels voor pensioenverlagingen zullen worden versoepeld. Pensioenfondsen hoeven de pensioenen niet te verlagen als de dekkingsgraad tenminste 90% bedraagt. Omdat de dekkingsgraad eind juli 2020 87,3% bedraagt, is de kans dat uw pensioen in 2021 moet worden verlaagd zeer reëel. Als de dekkingsgraad per 31 december 2020 nog steeds 87,3% bedraagt, betekent dit dat alle opgebouwde pensioenen met 2,7% verlaagd moeten worden.