Opbouwpercentage per 1 januari 2020

Please find information regarding the reduce of the accruel percentage 2020 in English here.

Uw opgebouwde pensioen wordt per 1 januari 2020 niet verlaagd

CRH Pensioenfonds sloot het jaar 2019 af met een geraamde actuele dekkingsgraad van 97,8%. Dit betekent dat de financiële positie van CRH Pensioenfonds nog altijd onvoldoende is. Ondanks de zorgelijke financiële positie van het pensioenfonds hoeven de opgebouwde pensioenen per 1 januari 2020 niet verlaagd te worden. De kans dat de opgebouwde pensioenen de komende jaren verlaagd moeten worden is echter nog altijd zeer groot.

Uw opbouwpercentage gaat in 2020 omlaag

CRH Pensioenfonds streeft ernaar om jaarlijks een pensioenopbouw toe te kennen van 1,875% van de pensioengrondslag, gelijk aan het fiscaal maximum. De jaarlijkse pensioenopbouw wordt gefinancierd uit de pensioenpremie die de werkgever en de werknemers gezamenlijk aan het pensioenfonds afdragen.

De pensioenpremie moet voldoende kostendekkend zijn. Als dit niet het geval is, belemmert dit het herstel van het pensioenfonds. In het jaar 2019 is de rente fors gedaald. Dit betekent dat de kosten van de nieuwe pensioenopbouw omhoog gaan, omdat er in de toekomst naar verwachting minder rendement gemaakt kan worden.

Het bestuur van CRH Pensioenfonds is dan ook genoodzaakt het opbouwpercentage per 1 januari 2020 te verlagen van 1,875% naar 1,5%. Alle actieve deelnemers zijn hier schriftelijk over geïnformeerd. Bij dit besluit heeft het bestuur de belangen van alle groepen deelnemers zorgvuldig afgewogen.

Geldt de verlaging van de pensioenopbouw alleen in 2020?

De werkgever betaalt een vooraf vastgestelde premie aan het pensioenfonds (= vaste premie). Dit betekent dat de werkgever in slechte tijden niet hoeft bij te storten. Als het fonds onvoldoende reserves heeft, kan het bestuur genoodzaakt zijn de opgebouwde pensioenen te verlagen. Daar staat tegenover dat de werkgever in goede tijden geen korting op de premie kan bedingen of recht heeft op een terugstorting.

Uit de vaste premie wordt jaarlijks de beoogde pensioenopbouw gefinancierd. Als de afgesproken premie in enig jaar niet toereikend is, wordt de beoogde pensioenopbouw voor dat betreffende jaar verlaagd. Dit risico ligt bij de actieve deelnemers. De huidige vaste premie geldt tot en met 31 december 2021. Als de rente niet substantieel stijgt, is de kans groot dat de beoogde pensioenopbouw ook in het jaar 2021 niet volledig kan worden toegekend. Per 1 januari 2022 kunnen nieuwe afspraken tussen de werkgever en de werknemers worden gemaakt over de vaste premie. Wij zullen u hierover te zijner tijd nader informeren.